O mercado

O Mercado da Pasta: Evolución 2010-2014

Pode verse a evolución do prezo da pasta no intervalo 2010-2014:

 2010-2014

O Mercado da pasta : Evolución 2013

No seguinte cadro pode verse a evolución do prezo da pasta durante 2013:

 2013

O mercado, Novembro 2011

Adxuntamos a evolución dos precios da pasta en Euros  dende comenzos de  ano:

O seguinte gráfico que amosa para Galicia a evolución dos últimos 20 anos (sobre la base relativa 1990=100)  do precio medio da madeira de eucalipto (globulus) en euros constantes por tonelada con corteza en cargadeiro de camión.  O  gráfico foi elaborado a partir da información recopilada semestralmente entre propietarios, industrias e rematantes de maderia de Galicia.

O Mercado. Evolución ano 2012

Adxuntamos cadro resume da evolución do precio da pasta de papel según o índice www.foex.fi  . Resulta un referente     interesante para poder estimar e negociar precios de venta de  madeira, xa que é a materia prima da que se vai obter o producto.